Când, unde, cum?

Cum aplic?

Pentru a beneficia de mecanismul 2%, organizațiile urmează să depună la Ministerul Justiţiei o cerere de înregistrare pentru a fi înscriși în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.

Înregistrarea în Lista beneficiarilor 2% este condiţia obţinerii statutului de beneficiar al desemnării procentuale. În baza Listei beneficiarilor, persoanele fizice vor alege organizaţiile la care vor direcţiona 2% din impozitul pe venit.

Formularul de cerere este disponibil pe pagina web a Ministerului Justiției sau aici.

Descarcă cererea

Cererea trebuie să includă:


 1. denumirea asociaţiei obşteşti, fundaţiei, instituţiei private, cultului religios şi a părţilor componente ale cultului religios, potrivit actelor de constituire;

 2. data înregistrării la Ministerul Justiției;

 3. numărul de identificare de stat;

 4. datele de contact (număr de telefon, email şi adresa sediului). Comunicarea cu Ministerul Justiției se va realiza, în principal, prin email, de aceasta este important ca adresa de mail să fie indicată.

 5. rechizitele bancare ale beneficiarului la care vor fi transferate sumele de desemnare procentuală, care trebuie să cuprindă obligatoriu:

 • denumirea băncii;

 • codul băncii; și

 • contul IBAN format din 24 caractere.

      6. descrierea activităţilor:

 1. asociaţiile obşteşti, fundaţiile şi instituţiile private vor indica activităţile de utilitate publică implementate;

 2. cultele religioase şi părţile componente ale acestora vor indica activităţile sociale, morale, culturale sau de caritate pe care le desfășoară;

 1. declaraţia pe proprie răspundere că nu ați susţinut şi, pe perioada valorificării surselor obţinute în urma desemnării procentuale, nu veți susţine activitatea unui partid politic, unei organizaţii social-politice sau unui candidat la alegeri în sensul Codului electoral – aceasta face parte din cererea de înregistrare.

Este important ca organizațiile să completeze cererea de înregistrare cu date veridice și exacte.

Cererea se semnează nemijlocit de conducătorul organizației sau de reprezentantul legal prin anexarea copiei actului de împuternicire.

Când aplic?

  Cererea de înregistrare în Lista beneficiarilor se depune în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an

După data limită de înregistrare, cererea nu va mai fi luată în considerare și nu se va mai accepta niciun act justificativ pentru întârziere.

Organizațiile din Lista beneficiarilor desemnării procentuale rămân în listă până la excludere. Nu este necesară depunerea cererii de înregistrare în fiecare an

Unde depun cererea?

Cererea poate fi depusă la adresa:

                     Ministerul Justiției al Republicii Moldova

Direcția Organizații Necomerciale

str. 31 August 1989 nr. 82

                         MD-2012, mun. Chișinău

sau expediată electronic la adresa:

secretariat@justice.gov.md

Întocmirea Listei beneficirilor 2%

 • Ministerul Justiţiei va verifica toate cererile de înregistrare. Dacă organizația solicitantă nu a depus informaţia de înregistrare completă, Ministerul Justiţiei o va notifica prin email în termen de 20 de zile lucrătoare despre carențele cererii și îi va oferi un termen de 10 zile pentru completări.
 • Ministerul Justiţiei va adopta o decizie de respingere a înregistrării în Lista beneficiarilor desemnării procentuale în două cazuri:

1) solicitantul nu corespunde condiţiilor de eligibilitate;

2) solicitantul nu a depus informaţia de înregistrare completă, inclusiv după notificarea și acordarea unui termen pentru eliminarea neajunsurilor.

 • Ministerul Justiţiei va informa, prin email, organizația solicitantă despre adoptarea deciziei de respingere, în termen de 3 zile lucrătoare de la adoptarea deciziei. Organizația solicitantă are dreptul de a contesta această decizie în instanţa de judecată, potrivit procedurii contenciosului administrativ.
 • După verificarea tuturor cererilor, Ministerul Justiţiei va întocmi Lista beneficiarilor desemnării procentuale, în care va include toţi solicitanţii care corespund condiţiilor de eligibilitate şi care au prezentat informaţia completă la înregistrare. Ministerul Justiției va informa solicitanţii, prin email, despre includerea lor în Lista beneficiarilor desemnării procentuale.
 • Ministerul Justiției va publica Lista beneficiarilor 2% pe pagina sa web și o va transmite Serviciului Fiscal de Stat.

Până la 31 decembrie a fiecărui an, Ministerul Justiției întocmește și publică Lista beneficiarilor aici.

Actualizarea Listei beneficiarilor 2%

 • Organizațiile care au fost deja incluse în Lista beneficiarilor 2% nu trebuie să depună cereri de înregistrare în fiecare an.
 • Organizațiile care au fost deja incluse și nu mai doresc să participe la mecanismul 2%, urmează să transmită Ministerului Justiției o cerere privind excluderea din Lista beneficiarilor 2%.
 • În cazul oricăror schimbări, spre exemplu, schimbarea codului bancar indicat în cererea de înregistrare la care urmează să fie transferate sumele de desemnare procentuală, organizațiile urmează să informeze Ministerul Justiției despre aceasta, prin email.
 • În fiecare an, între 1 septembrie și 31 decembrie, Ministerul Justiţiei va verifica lipsa datoriilor la bugetul public naţional a tuturor organizaţiilor – ale celor care vor solicita pentru prima dată includerea în Lista beneficiarilor, precum şi ale celor înscrise deja în anii anteriori.
 • Organizațiile care, după înregistrarea în Lista beneficiarilor, suferă schimbări din cauza cărora nu mai satisfac condițiile de eligibilitate (spre exemplu, nu mai practică activități de utilitate publică), au obligația să notifice Ministerul Justiției despre aceasta în termen de 15 zile.
 • În termen de 30 de zile lucrătoare, Ministerul Justiției va revoca înregistrarea în cazul în care, pe baza datelor de care dispune, sau pe baza notificării din partea beneficiarului, constată că organizația nu mai satisface condițiile stabilite prin lege.
 • Ministerul Justiţiei va informa permanent Serviciul Fiscal de Stat cu privire la excluderea beneficiarilor din Lista beneficiarilor.